Teória

 

Otázky z teórie pre hru Plameň

 

A: Organizácia a história požiarnej ochrany:

1. Kde sa nachádza sídlo orgánov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky:

V Bratislave

2. Základným výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR je:

Dobrovoľný hasičský zbor

3. Kde a kedy bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku:

V Trenčíne, 6. augusta 1922

4. Kto je patrónom hasičov a kedy si ho pripomíname:

Svätý Florián, 4 mája

5. V ktorom roku bola založená celoštátna hra mladých požiarni kov Plameň:

V roku 1993

6. Kto sa môže stať členom Dobro voľnej požiarnej ochrany SR:

Každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov, riadi sa Stanovami DPO SR a programom činnosti DPO SR, do veku 18 rokov musí mať súhlas zákonných zástupcov

7. Čo je základnou normou pre prá cu a činnosť orgánov DPO SR:

Stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

8. Aká je veková hranica na účasť v hre Plameň:

8-16 rokov

9. V akých disciplínach sa súťaží na Okresnom kole hry Plameň:

Teória, požiarny útok CTIF, štafetový beh na 400 metrov s prekážkami, požiarny útok s vodou

10. Z koľkých členov sa skladá súťažné družstvo pre hru Plameň:

Veliteľ + 8 členov a náhradník, t.j. 10 členov

B: Technicko-taktická príprava;

1. Pri hasení požiarov sa najviac používa voda. Ktorá jej vlastnosť pri hasení požiaru je rozhodujúca:

Odoberá horiacemu predmetu teplo

2. Prenosným hasiacim prístrojom vodným môžeme hasiť:

Drevo, uhlie, slamu

3. K čomu slúži hydrantový nástavec:

Na odber vody z podzemného hydrantu

4. Aké druhy hydrantov poznáme:

Nástenné, nadzemné a podzemné

5. Čo znamená skratka PPS-12:

Prenosná požiarna striekačka, ktorá dodáva 1200 litrov vody za minútu za ideálnych sacích podmienok.

6. Aké sú správne rozmery (dĺžka a priemer) požiarnych hadíc „B" a „C":

Hadica „B" dĺžka 20 m a priemer 75 mm; hadica „C" dĺžka 20 m a priemer 52 mm

7. Aký prietok vody dosiahneme na prúdnici „C" s hubicou 12,5 mm a pri tlaku 0,4 MPa:

200 litrov/mín.

8. K čomu slúži pretlakový ventil:

Je to zariadenie slúžiace na ochranu hadicového vedenia

9. Čo patrí do prívodného vedenia:

Sací kôš, savica, zberač, záchytné a ventilové lanko, kľúče na spojky

10. Aké je základné rozdelenie hasičských automobilov podľa účelu použitia:

Zásahové - základné, zásahové -špeciálne a pomocné

C: Preventí'vno - výchovná činnosť:

1. Protipožiarne asistenčné hliadky pri podujatiach sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu sa zriaďujú ak sa na nich zúčastňuje viac ako?

300 osôb

2. Základná odborná príprava preventivára požiarnej ochrany obce trvá v rozsahu najmenej?

40 hodín

3. Za ochranu pred požiarom rodinného domu zodpovedá:

Majiteľ domu.

4. Za dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi v škole bezprostredne zodpovedá:

Riaditeľ školy

5 Inštaláciu vykurovacích telies na plynné palivá môže vykonávať:

Odborne spôsobilá organizácia

6. Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú:

Najmenej raz za päť rokov

7. Ohlasovňa požiarov je označená:

Viditeľným nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV

8. Nástupné plochy pre vozidlá hasičskej techniky sú trvalo označené tabuľkou s nápisom.

Tieto plochy musia byt trvalé voľné a nesmú na nich parkovať motorové vozidlá.

9. V prípade požiaru voláme telefónom ohlasovňu požiarov na číslo:

112

10. Výstražné svetlá (majáky) na hasičských vozidlách majú farbu:

Modrú


TOPlist