DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.  
 
Zloženie výboru DHZ:
Predseda
Podpredseda - veliteľ
Podpredseda - prevencie
Tajomník
Pokladník
Organizačný referent
Referent mládeže
Strojník
Materiálovo-technický referent
Revizor

 

Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru

 

TOPlist