PLAMEŇ

Celoročnú systematickú a všestrannú činnosť kolektívov mladých hasičov, ktorej cieľom hry je rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi.
 

Podmienky účasti
 

Hry sa môže zúčastniť kolektív mladých hasičov, ktorý musí byť 10-členný, bez rozdielu pohlavia, vo veku 8 – 15 rokov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň konania súťaže, pričom súťažiaci nesmie dovŕšiť 16 rokov.

Kategórie a veková hranica
Chlapci 8 - 15 rokov
Dievčatá 8 - 15 rokov

Disciplíny

  • požiarny útok CTIF,
  • štafetový beh na 400 metrov s prekážkami,
  • požiarny útok s vodou,
  • teória

Celkové hodnotenie

Celkové hodnotenie hry Plameň sa skladá zo súčtu bodov získaných za plnenie disciplín a výhodových bodov za vek. Výhodové body za vek sa prirátajú len k súčtu dosiahnutých bodov v súťažných disciplínách požiarny útok CTIF a štafeta na 400 metrov s prekážkami. Pri rovnosti súčtu bodov o poradí rozhoduje lepší výsledok v požiarnom útoku CTIF, ak ani v tomto prípade nie je o umiestnení rozhodnuté, berie sa do úvahy lepší čas v štafete na 400 s prekážkami. Na prvom mieste sa umiestni kolektív s najnižším súčtom bodov. Súťažiaci kolektív, ktorého pokus v niektorej disciplíne bol hodnotený ako neplatný, sa
v celkovom hodnotení zaradí pred súťažné kolektívy, ktoré k plneniu niektorej z disciplín nenastúpili. Takýto kolektív sa nemôže stať absolútnym víťazom ani postúpiť do vyššieho kola.

Pravidlá pre celoštátnu hru PLAMEŇ (pokyny, hodnotenia, popis disciplín, protesty...) si môžeš stiahnúť tu:

Pravidlá pre hru PLAMEŇ.pdf (275,8 kB)

 


TOPlist