Nahlasovanie požiarov DHZ

Informácie
Problém: Informovanie dobrovoľných hasičských jednotiek o potrebe zásahu
Riešenie: Systém pre oznamovanie udalostí dobrovoľným hasičským zborom prostredníctvom SMS
Cieľ: Informovanie všetkých členov a skrátenie času výjazdu dobrovoľných hasičov
https://systemhasici.sk

 

O čo ide:

Rýchle a efektívne oznamovanie požiarov a iných udalostí členom dobrovoľných hasičských jednotiek patrí k dôležitým krokom v boji proti škodám vznikajúcimi počas týchto nebezpečných situácií. V zmysle poplachových plánov okresov je nasadenie obecných hasičských jednotiek dôležitým krokom pri záchrane ľudí a majetku. V súčasnosti neexistuje systémové riešenie umožňujúce efektívnu komunikáciu medzi operátormi hasičských staníc a členmi obecných hasičských jednotiek. Táto skutočnosť patrí medzi jeden z najzávažnejších problémov brániacich efektívnemu využitiu dobrovoľných hasičov v obciach. Systém pre oznamovanie udalostí dobrovoľným hasičským zborom predstavuje prostriedok, ktorý rieši tento problém. Systém od bremeňuje operátorov hasičských staníc od zdĺhavých, alternatívnych spôsobov komunikácie s dobrovoľníkmi. Všetky zodpo ved né osoby sa okamžite dozvedia o potrebe zásahu. Zabráni sa tak oneskorenému výjazdu dobrovoľných hasičských jednotiek.

Princíp:

Operátori hasičských staníc ihneď po nahlásení udalosti na operačnom stredisku informujú prostredníctvom systému všetkých členov príslušných obecných hasičských zborov o potrebe zásahu. Registrovaným členom sú na ich mobilné telefóny zaslané SMS správy obsahujúce potrebné informácie. Dobrovoľníci tak môžu okamžite zasiahnuť a zabrániť tak zbytočným škodám.

Schéma fungovania

Čo spraviť aby ste mohli využívať výhody systému aj vy:

V prvom rade je potrebné zaregistrovať obecný hasičský zbor v systéme. Jeho registrácia je jednoduchý proces – objednanie služby u prevádzkovateľa systému a dodanie informácií o členoch OHZ (meno a číslo na mobil). Ideálnou cestou je registrácia cez zodpovednú osobu z obecného úradu na tlačive dostupnom na webovej stránke projektu. Informácie nám môžete zaslať emailom alebo poštou. Službu si prípadne môžete objednať aj telefonicky. Následne vás budú môcť operátori v príslušnom okrese informovať prostredníctvom systému o potrebe zásahu.

Podpora prevádzky systému:

Prevádzka systému v súčasnosti nie je financovaná žiadnou štátnou inštitúciou. Na pokrytie nákladov je navrhnutý dvojzložkový model, podobný tomu, ktorý dlhé roky funguje v Českej republike medzi hasičmi. Je založený na symbolickom fixnom ročnom poplatku a spolupráci s poisťovacou spoločnosťou. Fixný poplatok sa uhradí pri zaregistrovaní OHZ do systému – mesačne 9 € (tento poplatok by mala hradiť obec). Následne stačí ak uzatvárate ľubovoľné poistky (PZP, životné, ...) prostredníctvom nášho poisťovacieho partnera. Ten funguje ako poisťovací maklér. Jeho úlohou je nájsť pre vás najvýhodnejšiu poistku na trhu. Vy týmto získate výhodnú službu, za ktorú nemusíte platiť. Navyše po uzavretí poistky sa časť prostriedkov, ktoré ste zaplatili za poistku vracia v prospech hasičov na prevádzku systému. Model je vymyslený tak, aby došlo k spokojnosti všetkých strán. Hasiči získajú rýchly komunikačný nástroj, vy získate najvýhodnejšiu poistku na trhu, čím spätne umožníte prevádzku systému. Aby fungoval, je potrebné získavať čo najväčší počet poistiek. Tie môže uzatvárať ktokoľvek (rodina, kamaráti...). Neexistuje tu obmedzenie len na tých, ktorí zároveň využívajú aj systém. Potrebné je jedine realizovať poisťovanie cez nášho partnera. Táto forma podpory systému je nevyhnutná pre jeho dlhodobú prevádzku. V prípade záujmu môžete uzavrieť poistku alebo získať ďalšie informácie u OMNI FINANCE, s.r.o. – poisťovací agent (hasici@omnifinance.sk, 0907 592 949, www.omnifinance.sk).


TOPlist