Štatút súťaže

 Dobrovoľný  hasičský zbor - Obecný hasičský zbor Štítnik

 

Štatút

„Putovný pohár „ Kolomana Holéczyho“

 

Súťaž o putovný pohár – „ Kolomána Holéczyho“ patrí do kategórie pohárových súťaži, ktoré sa započítavajú do výsledkov Okresnej hasičskej ligy. Súťaž vznikla na počesť popredného predstaviteľa dobrovoľného hasičstva v obci Štítnik.

 

Súťaž sa riadi  následnými bodmi :

I.

Súťaž o „Putovný pohár - „ Kolomána Holéczyho“ sa organizuje každoročne v mesiaci máj/ prvú májovú  sobotu/.

 

II.

Organizačný štáb súťaže je zložený z výboru DHZ – OHZ Štítnik, rozhodocvského zboru .Organizačný štáb vypracováva pokyny pre dané  podujatia, každoročne.

 

III.

Súťaži sa v disciplíne požiarny útok  s vodou - hurá systém - bez obmedzenia vybavenia HD (športové úpravy čerpadiel, športové hadice a iné)

 

IV.

Účasť súťažiacich  v súťaži je na základe prihlášky / doručenej najmenej 7 dní pred podujatím organizátorovi/  a úhrady štartovného stanoveného organizačným štábom .  Štartovné je  7,0 €  - úhrada pri prezentácii.

 

V.

Hasičské družstvo tvorí veliteľ a 7 členov družstva. Požiarny útok sa vykonáva na sklapovacie terče, poprípade iné, ktoré sú pre všetkých súťažiacich rovnaké. Výstroj  súťažiacich  podľa pravidiel  PP DHZ.

 

VI.

Vykonanie disciplíny rieši v organizačných pokynoch organizačný štáb súťaže. Žrebovanie je na základe poradia obdržaných  prihlášok. Súťaži sa na dva pokusy. Meranie času – 3 časomeračmi. Hodnotenie je podľa dosiahnutých časov, šktrá sa horší, a lepší čas .  V prípade zhody sa berie lepší priemer po súčte obidvoch pokusov. / tretí pokus - alternatíva 3 /

 

VII.

Kategórie  muži , ženy. Dorastenci štartujú v kategórii muži, dorastenky v kategórii ženy.

Víťaz , kategórie muži sa stáva držiteľom putovného pohára“ Kolomána Holéczyho“. Každé HD /1.-3.m./ obdrží diplom, ceny.

 

VIII.

Protesty môže podávať HD len v súvislosti so svojou činnosťou v rámci rozhodovania  a to písomne do 10 min.od ukončenia disciplíny , alebo vyhlásenia výsledkov. Vložné 5,0 €.

 

IX.

Zmeny v štatúte vykonáva na základe návrhov  organizačný štáb - Výbor DHZ  po schválení nadpolovičnou väčšinou členov.

 

Schválený dňa  31.3..2008

 

 

 


TOPlist